GOAML SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI (LV)

 

goAML informācijas sistēmas lietošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu
Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 422 “Kārtība, kādā tiek
nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība
minimālajām drošības prasībām” 8. un 11. punktu.

 

I. Vispārīgie noteikumi

 1. Informācijas sistēmas lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Finanšu izlūkošanas dienesta (turpmāk – FID) Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmas goAML moduļa (turpmāk – IS) drošības organizatoriskās prasības, kārtību, kādā IS lietotāji lieto IS resursus.
 2. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar FID IS drošības politiku un kopējiem IS lietošanas noteikumiem, kā arī citiem FID darbību regulējošiem dokumentiem.
 3. Noteikumi attiecas uz IS lietojumprogrammatūru un informāciju, tajā skaitā personas datiem, kas tiek saņemta, sūtīta, pārsūtīta, kopēta, uzglabāta vai kādā citā veidā apstrādāta, izmantojot FID IS.
 4. Vispārīga informācija par personas datu apstrādi FID, tostarp apstrādes nolūkiem, juridisko pamatu un glabāšanas ilgumu, datu subjekta informēšanai ir ievietota FID mājaslapā.
 5. Atbilstoši IS drošības politikas prasībām, IS ir pieejama sankcionētiem lietotājiem, kuri noteiktā kārtībā ir reģistrējušies un saņēmuši lietotājvārdu un paroli un kuriem ir pienākums ievērot Noteikumus.
 6. Ja lietotājs ir veicis darbības, kas ir pretrunā ar Noteikumiem un vai nodarījis kaitējumu FID, lietotājs atbild saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

II. IS lietotāju tiesības un pienākumi

 1. Lietotāja pienākums ir izmantot IS tikai to mērķu sasniegšanai, kas noteikti “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” (turpmāk – Likums).
 2. Lietotāja pienākums ir sargāt lietotāja rekvizītus (lietotājvārdu, paroli) no trešajām personām. Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie ir piešķirti. Lietotājs ir atbildīgs par visām aktivitātēm IS, kas veiktas ar tā lietotājvārdu.
 3. IS lietotājam ir pienākums nekavējoties ziņot FID (e-pasts:goaml@fid.gov.lv), ja radušās aizdomas par kādu potenciālu IS pieejamības, integritātes vai konfidencialitātes pārkāpumu, kas var radīt traucējumus IS darbībā.
 4. Lietotājs nav tiesīgs veikt nelegālu datu, IS vai tās daļas kopēšanu (par nelegālām tiek uzskatītās tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas uz ekrāna redzamās komandas).
 5. IS lietotājam ir pienākums izlasīt FID pārstāvju sūtītos ziņojumus un laikus izpildīt norādītās darbības.
 6. Likuma subjektam pēc Likuma subjekta statusa zaudēšanas ir pienākums informēt FID (e-pasts: goaml@fid.gov.lv) par tā institūcijas un lietotāju kontu deaktivizēšanu.
 7. IS lietotājiem un administratoriem ir pienākums atjaunot sava lietotāja un institūcijas datus.
 8. IS lietotāji , kas ir norādījuši personas datus Likumā noteikto uzdevumu izpildes ietvaros (nolūkā autorizēties sistēmā) ir informēti par kārtību, kādā šie personas dati tiek dzēsti.

III. IS lietotāju pārvaldība

 1. IS funkcionalitāte, kas saistīta ar ziņojumu iesniegšanu un uzraudzīšanu, ir pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem.
 2. IS lietotāju reģistrācijas kārtība ir aprakstīta FID dokumentā “Lietotāju reģistrācija”.
 3. FID ir tiesības pārbaudīt reģistrācijā iekļauto informāciju un trīs darba dienu laikā aktivizēt kontu vai noraidīt pieprasījumu.
 4. Ja institūcija pieprasa reģistrēties kā Likuma subjekts, FID neaktivizē lietotāju kontu, ja Likuma subjekts nav reģistrēts pie uzraudzības un kontroles institūcijas.
 5. Katrai institūcijai ir vismaz viens pārstāvis, kas nodrošina lietotāju kontu pārvaldību, atbilstoši loģikai, kas aprakstīta FID mājaslapas dokumentā “Institūcijas lietotāju kontu pārvaldība”.
 6. FID ir tiesības jebkurā laikā bloķēt piekļuvi IS, ja tiek konstatēti Noteikumu vai Latvijas Republikas normatīvo aktu pārkāpumi.

IV. IS lietošanas kārtība

 1. Pārtraucot darbu ar IS, lietotāja pienākums ir atstāt to tādā stāvoklī, lai darbu varētu atsākt tikai pēc jaunas pieslēgšanās procedūras izpildes.
 2. IS lietotāji, saskaņā ar Likumu izmanto IS, lai ziņotu FID par aizdomīgiem darījumiem un darbībām, iesniegtu sliekšņa deklarācijas vai apmainītos ar citu informāciju ar FID.
 3. IS lietotājiem, kas iesniedz ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem vai sliekšņa deklarācijas ir jāievēro FID mājaslapā publicētā “XML shēmas dokumentācija” nosacījumi.
 4. IS lietotajiem jānodrošina ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju atbilstība ne tikai XML shēmai, bet arī FID definētajiem biznesa prasību nosacījumiem, kas pieejami dokumentā “Biznesa prasību nosacījumi”.
 5. Visas lietotāja darbības IS var tikt uzraudzītas, un iegūtie dati var tikt izmantoti darba pienākumu izpildes kontroles nodrošināšanai.

V. IS lietotāju atbalsta kārtība

 1. FID kā IS tehnoloģisko un informācijas resursu turētājs brīdina IS lietotājus par plānotajiem darbības pārtraukumiem, kā ar par turpmāko rīcību neplānotu IS darbības pārtraukumu laikā.
 2. IS atbalsta nepieciešamības gadījumā var izmantot e-pastu goaml@fid.gov.lv, ziņojot par tehniskām un funkcionāla rakstura problēmām.

Lietošanas noteikumu versija 1.1